Beth Yw Benthyciadau Arian Tiny

tinypaydayloanbackgroud

Mae Tiny Cash Loans yn ddarparwr sy'n eich galluogi i wneud cais i gysylltu benthycwyr lluosog ar unwaith gydag un cais syml. Yn lle rhoi benthyg yr arian yn uniongyrchol i chi, mae Tiny Cash Loans yn defnyddio'ch gwybodaeth i ddod o hyd i fenthyciad addas i chi yn ei rwydwaith o fenthycwyr tymor byr.

Beth yw buddion benthyciadau arian parod bach?

  • Cymhwyso cyflym a hawdd. Mae'r cais yn cymryd munudau yn unig i'w cwblhau, sy'n gofyn am wybodaeth sylfaenol.
  • Llawer o fenthycwyr gydag un cais. Peidiwch â phoeni am lenwi'r cais ar ôl gwneud cais. mae gan Fenthyciadau arian parod bach rwydwaith cyfan o fenthycwyr y gall o bosibl eich cysylltu â nhw.
  • Sicrhewch eich arian yn gyflym. Os cewch eich derbyn am fenthyciad tymor byr a'i dderbyn, fe allech chi adneuo'r arian yn eich cyfrif mewn cyn lleied ag un diwrnod busnes.
  • Hyd at $ 1,000 ar gyfer Benthyciadau Diwrnod Cyflog, Hyd at $ 2,500 ar gyfer Benthyciadau Rhandaliadau. Ni chodir unrhyw beth arnoch i ddefnyddio Benthyciadau arian parod bach i ddod o hyd i fenthyciadau tymor byr posibl.

Gwybodaeth am fenthyciadau:

Ni all pob benthyciwr ddarparu symiau benthyciad hyd at $ 2,500. Mae'r benthyciwr yn penderfynu ar yr uchafswm y gallwch ei fenthyg gan unrhyw fenthyciwr ar sail ei bolisïau ei hun, a all amrywio, ac ar eich teilyngdod credyd. Mae'r amser i dderbyn enillion benthyciad yn amrywio ymhlith benthycwyr, ac mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd angen ffacsio deunyddiau cais a dogfennau eraill. Nid yw cyflwyno'ch gwybodaeth ar-lein yn gwarantu y cewch eich cymeradwyo ar gyfer benthyciad.

Mae gan bob benthyciwr ei delerau ac amodau a'i bolisi adnewyddu ei hun, a all fod yn wahanol i fenthyciwr i fenthyciwr. Dylech adolygu telerau a pholisi adnewyddu eich benthyciwr cyn llofnodi'r cytundeb benthyciad. Gall talu benthyciadau yn hwyr arwain at ffioedd ychwanegol neu weithgareddau casglu, neu'r ddau.

Trwy ddefnyddio'r wefan neu'r gwasanaethau hyn, rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu eich bod chi'n 18 oed o leiaf, eich bod chi'n byw yn yr Unol Daleithiau, ac nad ydych chi'n byw mewn unrhyw wladwriaeth lle mae'r benthyciad rydych chi'n gwneud cais amdano yn anghyfreithlon.

Efallai bod gennych Gwestiynau Am Eich Benthyciad Diwrnod Cyflog

  1. Beth yw benthyciad personol a beth alla i ei ddefnyddio?

Mae pobl yn cael benthyciadau personol i helpu gydag atgyweirio cartrefi, treuliau annisgwyl, siopa gwyliau, biliau a mwy. Gall benthyciad o'r fath gan un o'n benthycwyr eich helpu i gael yr arian sydd ei angen arnoch chi! Ar ôl i chi lenwi ein ffurflen ar-lein, os caiff ei chymeradwyo, gallwch dderbyn arian parod mor gyflym â'r diwrnod busnes nesaf.

  1. Pa mor gyflym alla i gael yr arian?

Er y gall cymeradwyaeth gyda benthyciwr fod yn gyflym, fel arfer o fewn munudau, mae'n debyg mai dim ond mor gyflym â'r diwrnod busnes nesaf y byddwch yn derbyn eich arian parod. Meddyliwch am y broses fel adneuo siec i'ch cyfrif banc, yn nodweddiadol, mae'n rhaid i chi aros o leiaf 1 diwrnod busnes cyn i'r siec glirio ac mae'r arian ar gael i chi ei ddefnyddio o'ch cyfrif.

  1. Sut ydych chi'n amddiffyn fy mhreifatrwydd a gwybodaeth bersonol?

Wrth drosglwyddo eich data personol i'n rhwydwaith benthycwyr rydym yn sicrhau diogelwch uchaf eich gwybodaeth bersonol. Gan ddefnyddio amgryptio SSL, caiff eich data personol ei sgramblo ar y llwybr at ein gweinyddwyr, a'i ddadgryptio unwaith y bydd yn cyrraedd Benthyciadau Arian Tiny.

  1. A oes unrhyw ffioedd?

Nid yw Benthyciadau Arian Tiny yn codi unrhyw ffioedd ar ddefnyddwyr ac nid oes unrhyw ffi i gyflwyno'ch gwybodaeth ar-lein. Os gallwn eich cysylltu â chynnig benthyciad gan fenthyciwr, bydd eich benthyciwr yn cyflwyno union ffioedd a chyfradd llog eich benthyciad cyn i chi dderbyn y benthyciad. Nid benthycwyr yw Tiny Cash Loans ac ni all ragweld union ffioedd a llog yr opsiwn benthyciad a gyflwynir i chi. Nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch i dderbyn y telerau a gyflwynir i chi gan y benthyciwr.

  1. APR cynrychioliadol

Nid benthycwyr yw Tiny Cash Loans ac nid yw'n darparu benthyciadau personol ond mae'n cyfeirio defnyddwyr at fenthycwyr a all ddarparu benthyciadau o'r fath. Ni all Benthyciadau Arian Tiny gyflenwi union APR (Cyfradd Canran Flynyddol) y codir tâl arnoch os cewch eich cymeradwyo ar gyfer benthyciad. Mae APRs yn amrywio yn ôl y wybodaeth a ddarperir gennych chi yn eich cais am fenthyciad a'ch benthyciwr. Byddwch yn cael yr APR, ffioedd benthyciad, a thelerau eraill gan eich benthyciwr os gallwn eich cysylltu â benthyciwr a'ch bod yn cael eich ailgyfeirio i'ch cytundeb benthyciad yn y broses cais am fenthyciad. Nid oes gan Tiny Cash Loans unrhyw reolaeth na gwybodaeth am fanylion y benthyciad rhyngoch chi a'ch benthyciwr. Os cyflwynir cynnig benthyciad i chi, bydd gennych yr opsiwn i adolygu telerau'r benthyciad, y gallwch eu cymeradwyo neu eu gwrthod.

Ymwadiad

Mae benthyciad personol yn fenthyciad tymor canolig gyda chyfradd llog sefydlog sy'n cael ei ad-dalu mewn taliadau misol cyfartal ac fel arfer mae'n gyfyngedig i 24 mis. Mae cynigion benthyciad a chymhwyster yn dibynnu ar eich proffil credyd unigol. Gall ein benthycwyr eich helpu i gael cymaint â $ 2,500 yn dibynnu ar y benthyciwr, eich gwladwriaeth a'ch sefyllfa ariannol.

Nid yw perchennog a gweithredwr tinycashloans.com yn fenthyciwr ac nid yw'n ymwneud â gwneud penderfyniadau credyd sy'n gysylltiedig â benthyca neu wneud cynigion benthyciad. Yn lle, mae'r wefan wedi'i chynllunio ar gyfer gwasanaeth paru yn unig, sy'n galluogi'r defnyddwyr i gysylltu â'r benthycwyr a thrydydd partïon. Nid yw'r wefan yn codi unrhyw ffioedd am ei gwasanaeth, ac nid yw'n gorfodi unrhyw ddefnyddiwr i gychwyn cyswllt ag unrhyw un o'r benthycwyr neu drydydd partïon na derbyn unrhyw gynnyrch benthyciad neu wasanaeth a gynigir gan y benthycwyr. Cyflwynir yr holl ddata sy'n ymwneud â chynhyrchion benthyciad personol a'r diwydiant ar y wefan at ddibenion gwybodaeth yn unig. nid yw tinycashloans.com yn cymeradwyo unrhyw fenthyciwr penodol, ac nid yw'n cynrychioli nac yn gyfrifol am weithredoedd na diffyg gweithredu benthycwyr. nid yw tinycashloans.com yn casglu, storio na chael mynediad at y wybodaeth ynghylch y ffioedd a'r taliadau sy'n gysylltiedig â'r benthycwyr cysylltu a / neu unrhyw gynhyrchion benthyciad. Nid oes benthyciadau personol ar-lein ar gael yn yr holl daleithiau. Ni all pob benthyciwr yn y rhwydwaith ddarparu'r benthyciadau hyd at $ 3,000. Ni all tinycashloans.com warantu y bydd defnyddiwr y wefan yn cael ei ddewis gan unrhyw fenthyciwr neu ar gyfer unrhyw gynnyrch benthyciad, yn cael ei baru â benthyciwr, neu os caiff ei baru, bydd yn derbyn cynnig benthyciad personol ar y telerau y gofynnir amdanynt ar y ffurflen ar-lein. Efallai y bydd angen i'r benthycwyr gynnal gwiriad credyd trwy un neu fwy o ganolfannau credyd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ganolfannau credyd mawr er mwyn pennu dibynadwyedd credyd a chwmpas y cynhyrchion credyd i'w cynnig. Efallai y bydd angen i'r benthycwyr yn y rhwydwaith gyflawni gwiriadau ychwanegol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i rif nawdd cymdeithasol, rhif trwydded yrru, ID cenedlaethol neu ddogfennau adnabod eraill. Mae telerau a chwmpas cynhyrchion benthyciad yn amrywio o fenthyciwr i fenthyciwr a gallant ddibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gyflwr preswyl a statws credyd yr ymgeisydd, yn ogystal â'r telerau a bennir gan bob benthyciwr yn unigol.

Cynrychiolydd APR

APR (Cyfradd Canran Flynyddol) yw'r gyfradd fenthyciad a gyfrifir ar gyfer y tymor blynyddol. Gan nad yw tinycashloans.com yn fenthyciwr ac nad oes ganddo wybodaeth am delerau a manylion eraill cynhyrchion benthyciad personol a gynigir gan fenthycwyr yn unigol, ni all tinycashloans.com ddarparu'r union APR a godir am unrhyw gynnyrch benthyciad a gynigir gan y benthycwyr. Mae'r APRs yn amrywio'n fawr o fenthyciwr i fenthyciwr, gwladwriaeth i wladwriaeth ac yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i statws credyd ymgeisydd. Gall benthycwyr gymhwyso taliadau ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r cynnig benthyciad, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ffioedd cychwyn, taliad hwyr, taliadau di-daliad a chosbau, yn ogystal â chamau anariannol, megis adrodd taliadau hwyr a chamau casglu dyledion. . Nid oes gan y camau ariannol ac anariannol hyn unrhyw beth i'w wneud â tinycashloans.com, ac nid oes gan tinycashloans.com unrhyw wybodaeth yn adennill unrhyw gamau y gall y benthycwyr eu cymryd. Mae'r holl daliadau a chamau ariannol ac anariannol i'w datgelu mewn unrhyw gytundeb benthyciad penodol mewn modd clir a thryloyw. Cyfrifir yr APR fel y tâl blynyddol ac nid yw'n dâl ariannol am gynnyrch benthyciad personol.

Goblygiadau Taliad Hwyr

Argymhellir yn gryf cysylltu â'r benthyciwr os oes disgwyl neu os ystyrir taliad hwyr yn bosibl. Yn yr achos hwn, mae'n bosibl y bydd ffioedd a thaliadau talu'n hwyr yn ymhlyg. Mae rheoliadau ffederal a gwladwriaethol yn cael eu penderfynu ar gyfer achosion talu'n hwyr a gallant amrywio o achos i achos. Datgelir yr holl fanylion ynghylch y gweithdrefnau a'r costau sy'n gysylltiedig â thalu'n hwyr mewn cytundeb benthyciad a dylid eu hadolygu cyn llofnodi unrhyw ddogfen gysylltiedig.

Goblygiadau i beidio â thalu

Efallai y bydd cosbau ariannol ac anariannol yn ymhlyg mewn achosion o beidio â thalu neu fethu taliad. Mae ffioedd a thaliadau ariannol eraill am dalu'n hwyr i'w datgelu mewn cytundeb benthyciad. Gellir awgrymu camau ychwanegol sy'n ymwneud â pheidio â thalu, fel adnewyddiadau, ar gydsyniad a roddir. Mae'r telerau adnewyddu i'w datgelu ym mhob cytundeb benthyciad yn unigol. Gellir codi taliadau a ffioedd ychwanegol sy'n gysylltiedig ag adnewyddu.

Gellir cyflawni arferion casglu dyledion a gweithdrefnau cysylltiedig eraill. Mae'r holl gamau sy'n gysylltiedig â'r arferion hyn yn cael eu haddasu i reoliadau Deddf Arferion Casglu Dyled Deg a deddfau ffederal a gwladwriaethol cymwys eraill er mwyn amddiffyn defnyddwyr rhag benthyca annheg a phrofiad benthyca negyddol. Nid yw mwyafrif y benthycwyr yn cyfeirio at asiantaethau casglu allanol ac yn ceisio casglu'r ddyled trwy ddulliau mewnol.

Gall peidio â thalu a thalu’n hwyr gael effaith negyddol ar statws credyd benthycwyr ac israddio eu sgoriau credyd, oherwydd gall y benthycwyr riportio tramgwyddaeth i ganolfannau credyd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Equifax, Transunion, ac Experian. Yn yr achos hwn gellir cofnodi canlyniadau diffyg talu a thaliad hwyr ac aros mewn adroddiadau credyd am yr amser penodedig.

oLD MAN BENCH-min
Benthyciadau Diwrnod Tâl Arian Tiny USA
tinypaydayloanbackgroud